Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Krst svätý

Krst svätý

Boh nám daruje svoju milosť prostredníctvom svojho slova a sviatostí. Krst svätý a Večeru Pánovu ustanovil Pán Ježiš Kristus. To sú podľa učenia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sviatosti. Božie slovo je spojené s niečím viditeľným, hmotným. Konkrétne pri krste je to voda. Sviatosti sú viditeľné znaky Božej milosti, ktoré môžeme prijímať vierou. V krste /aj vo Večeri Pánovej/ je Kristus skutočne prítomný viditeľným spôsobom.

Voda, ktorou sa krstí je obyčajná, čistá voda. Keď je spojená s Božím slovom, je to spasiteľná voda, obmývajúca nás od všetkých hriechov. Krstíme v meno Trojjediného Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého. Vyslovenie Božieho mena pri krste je vyznaním toho, že krst je Božie dielo.

V krste nás Boh oslovuje vlastným menom a robí Jeho vlastníctvom. Všetci, aj deti, dostávajú účasť na Božej milosti. Ježiš nariadil, aby deti boli k Nemu prinášané, keďže kráľovstvo Božie patrí aj im. Rodičia prinášajú svoje dieťa ku krstu, modlia sa zaň s krstnými rodičmi a celým cirkevným zborom, zhromaždeným na službách Božích. Krstom sa stávame Kristovými učeníkmi a členmi kresťanskej cirkvi. V krste je nám odpustená vina dedičného hriechu a my sme oblečení do Kristovej čistoty. Duch Svätý spôsobuje naše znovuzrodenie, dáva nám vieru, ktorou si osvojujeme zasľúbenia dané v krste. Krst nás zaväzuje spoliehať sa na Krista a žiť svoj život podľa Jeho vzoru. Krst, ktorý raz prijmeme nás sprevádza po celý život. Aj vtedy, keď naša viera slabne, zmluva uzavretá pri krste zostáva v platnosti.

Praktické informácie

O krst treba požiadať v dostatočnom predstihu / 2 týždne vopred/ a dohodnúť si stretnutie na pastorálny rozhovor. Rodičia si musia pred krstom vybrať krstných rodičov, ktorí majú byť zásadne evanjelici a.v. V prípade závažných dôvodov jeden z krstných rodičov môže byť členom inej kresťanskej cirkvi. Krstní rodičia musia byť pokrstení a konfirmovaní, a pokiaľ sú manželia, tak aj cirkevne sobášení. Pred krstom je potrebné vyplniť tlačivo ku Krstu svätému. Krstíme v rámci hlavných služieb Božích ako je to prijaté v Štatúte cirkevného zboru.

Tlačivo:  Krst