Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting1_2/0/4/0441e284-eace-43fa-9e41-0118f294ce95/ecavpozdisovce.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Oznam pre konfirmandov

Milí konfirmandi,

skúška na záver prvého ročníka je preložená z 29. júna na 24. júna – v nedeľu. Tu nájdete výber z učiva,  z ktorého budete pred zhromaždeným cirkevným zborom vydávať svedectvo z ročnej prípravy ku konfirmácii.

 

Učivo ku skúške

1. Usporiadanie jednotlivých kníh Biblie /viď svoje poznámky!/

2. Učebnica Brána viery otvorená: str. 10-25

str. 45-70

str. 77-96

3. Vybrané príbehy z Lukášovho evanjelia prerozprávať a na konci povedať ponaučenie z príbehu.

 

Vzkriesenie mládenca v Naime

Poučenie z príbehu: Ježiš Kristus ako Boží Syn mal moc uzdravovať chorých a kriesiť mŕtvych. On je Pánom života a smrti.

 

Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi

Poučenie z príbehu: našim blížnym je každý človek, bez ohľadu na vek, náboženskú, rasovú, národnú a názorovú príslušnosť. Každého človeka sme povinní milovať ako seba samého.

 

Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi

Poučenie z príbehu: nebo je večná radosť a dobro v Božej blízkosti. Peklo je trest a večné utrpenie. Je to zavrhnutie od Božej tváre. Boháč počas svojho života nemal súcit s chudobnými a biednymi. Myslel len na seba. Vo večnom trápení si spomenul na svojich bratov, chcel ich zachrániť. My vieme o záchrane z Písma svätého: Ver v Pána Ježiša Krista, Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj.

 

Podobenstvo o farizejovi a publikánovi

Poučenie z príbehu: farizeji tvorili osobitnú skupinu medzi Židmi. Zdôrazňovali vonkajšiu formu zbožnosti, modlitby, obete, almužny, ale nedbali na lásku k Bohu a blížnym. Publikáni boli colníci. Vyberali od  ľudí dane. Židia ich nenávideli, lebo vyberali dane pre rímskych utláčateľov. Ale aj medzi publikánmi sa našli takí, ktorí prosili Boha o odpustenie hriechov. Podľa publikánovho príkladu ľutujme svoje hriechy a prosme Boha, aby nám ich odpustil pre Kristove zásluhy.

 

Zacheus

Poučenie z príbehu: colníci popri vyberaní dane pre Rimanov, vydierali ostatných ľudí, lebo vyberali viac ako mali. Tá časť navyše zostávala im. Zbožní Židia ich považovali za hriešnikov a opovrhovali nimi. Preto obyvatelia Jericha reptali, keď Ježiš vošiel do colníkovho domu. Pán Ježiš videl, že Zacheus činí pokánie. Veď On preto prišiel, aby hriešnych zachránil.

 

Mária a Marta

Poučenie z príbehu: Pán Ježiš uznal usilovnosť Marty, ale pochválil Máriu za to, že si vybrala najdôležitejšie: rada poslúchala Božie slovo. Najlepšie je, keď spájame vieru a usilovnosť, podľa príkladu obidvoch sestier.

You may also like...